Κύπελλο Άνοιξης/ Spring Cup 2023

Official Notice Board

Event Documents


Event
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 2023-04-12
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (word) 2023-04-12
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (pdf) 2023-04-12
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2023-05-18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 - Τροποποίηση των οδηγιών πλου 2023-05-19
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Φύλλα έναρξης (Updated) 2023-05-20
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Φύλλα έναρξης (Updated) 2023-05-19
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Φύλλα έναρξης (Updated) 2023-05-20
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Φύλλα έναρξης (Updated) 2023-05-19
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Αποτελέσματα (Ορθή επανάληψη) 2023-05-20
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Αποτελέσματα (Ορθή επανάληψη) 2023-05-20
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Αποτελέσματα 2023-05-21
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Αποτελέσματα 2023-05-21
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Φύλλα έναρξης 2023-05-25
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Φύλλα έναρξης 2023-05-25
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Performance - Αποτελέσματα Overall 2023-05-28
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Performance - Αποτελέσματα 1ης Ιστιοδρομίας 2023-05-26
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Performance - Αποτελέσματα 2ης ιστιοδρομίας 2023-05-26
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Performance - Αποτελέσματα 4ης ιστιοδρομίας 2023-05-28
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Performance - Αποτελέσματα 3ης ιστιοδρομίας 2023-05-28
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Sport - Αποτελέσματα Overall 2023-05-28
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Αποτελέσματα 1ης Ιστιοδρομίας 2023-05-26
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Sport - Αποτελέσματα 2ης ιστιοδρομίας 2023-05-26
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Sport - Αποτελέσματα 3ης ιστιοδρομίας 2023-05-28
ΚΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Sport - Αποτελέσματα 4ης ιστιοδρομίας 2023-05-28
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - Κατάλογος Συμμετεχόντων 2023-05-29
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - Αποτελέσματα 2023-05-29
Notice of Public Links 2023-04-12
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 2023-05-20
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΝΗΣ 2023-05-17
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2023-05-20
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2023-05-20
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 2023-05-20

Event Contacts

Race Committeebkaskouras@gmail.com