2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria

Notifications

Date
11 Jul 14:37 2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit
2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit for Silver Fleet: 15:00
11 Jul 14:16 2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit
2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit for Gold Fleet: 14:40
10 Jul 16:00 2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit
2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit for Silver Fleet: 16:30
10 Jul 15:48 2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit
2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit for Gold Fleet: 16:10
09 Jul 16:11 2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit
2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit for Blue Fleet: 16:40
09 Jul 16:10 2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit
2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit for Yellow Fleet: 16:20
08 Jul 17:30 2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit
2021 KiteFoil World Series Act 1 - Gizzeria - Protest Time Limit for All groups: 18:00